URUTONDE RW'INYONGERA RW'ABEMEREWE GUKORA IKIZAMINI CYANDITSE MU BIJYANYE NO KWIGISHA MU MASHULI Y'INCUKE, ABANZA N'AYISUMBUYE (AN ADDED LIST OF SELECTED CANDIDATES @WRITING TEST FOR NURSERY, PRIMARY & SECONDARY SCHOOLS' TEACHERS)